Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu synergiadladomu.pl

§1
Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

 1. Roha Group – właściciel serwisu firma Roha Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod 54-427), przy ul. Rudzkiej 9-11,
  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
  VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, NIP 787 20 16 487, REGON 300252235.
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego
 3. Serwis Internetowy/Serwis – portal internetowy umieszczony pod adresem www.synergiadladomu.pl
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
  osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Serwisu internetowego.

§2
Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego www.synergiadladomu.pl

§3
Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenia, na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 5.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami dwóm wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać pliki typu cookie oraz skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta w celu korzystania z usług Serwisu powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej. Użytkownik powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. W celu właściwego świadczenia Usług Roha Group korzysta z plików cookies (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Roha Group. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

§4
Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik może bezpłatnie odczytać, pobrać niniejszy Regulamin, a także utrwalić go i odtworzyć.
 2. Roha Group świadczy usługi wyłącznie na użytek własny Użytkowników. Nie zezwala się na korzystanie z serwisu w celach komercyjnych czy doradzania
  jakimkolwiek innym podmiotom.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Kontakt z Roha Group można uzyskać:
  1. pod numerem telefonu 603 446 366
  2. kierując korespondencję na adres wskazany w §1 ust. 1
  3. wysyłając wiadomość e-mail na adres: marketing@roha.com.pl

§5
Korzystanie z treści serwisu internetowego

 1. Wszelkie materiały umieszczone w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie publicystyczny lub informacyjny.
 2. W granicach określonych przepisami prawa oraz niniejszego regulaminu każdy może korzystać z treści umieszczonych w Serwisie przez Roha Group nieodpłatnie.

§6
Autorskie prawa majątkowe

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści: tekstów, rysunków, schematów, ilustracji, fotografii umieszczonych w Serwisie Internetowym oraz
  innych dokumentów uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zwane dalej Utworami, należą do Roha Group i podlegają
  ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
 2. Bez uzyskania odrębnej, pisemnej zgody Roha Group, żaden z Utworów umieszczonych w Serwisie Internetowym lub uzyskanych przez Użytkownika w drodze
  wykonania przez Roha Group usługi nie może być rozpowszechniany, a także dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie
  (w tym także w sposób elektroniczny). Powyższe zastrzeżenie dotyczy wszelkich pól eksploatacji. Wykonanie którejkolwiek z Usług nie powoduje
  przejścia na Użytkownika majątkowych praw autorskich do Utworu powstałego w wykonaniu Usługi.
 3. Postanowienia Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do Utworów umieszczonych w Serwisie Internetowym lub uzyskanych przez Użytkownika w drodze
  wykonania złożonego zamówienia, do których autorskie prawa majątkowe w całości lub w części należą do innych osób.
 4. Wykorzystanie Utworów w sposób naruszający autorskie prawa majątkowe lub autorskie prawa osobiste, może rodzić odpowiedzialność karną lub cywilną.
 5. Użytkownik Serwisu internetowego może kopiować teksty, ilustracje, schematy, fotografie w części lub całości pod warunkiem uzyskania zgody od Roha Group
  (poprzez e-mail: marketing@roha.com.pl) oraz umieszczenia czytelnej informacji pod lub przed materiałem o źródle pochodzenia informacji poprzez
  umieszczenie aktywnego linka (dofollow w rozumieniu Google): Źródło: www.synergiadladomu.pl

§7
Dane osobowe

 1. Strona www.synergiadladomu.pl w żaden sposób nie pozyskuje danych osobowych.

§8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Roha Group zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu w Serwisie.
 3. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.
 
Copyright 2019 by www.synergiadladomu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota prawna, regulamin serwisu.